Naar hoofdinhoud Naar footer

Overzichten wettelijk verplichte registraties in de langdurende zorg vernieuwd

Zorgprofessionals in de langdurende zorg ervaren registratielast. Maar zijn alle registraties die plaatsvinden ook echt nodig? Welke registraties zijn wettelijk verplicht en welke niet?

In het kader van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ ontwikkelde Vilans - in samenwerking met Zorg Zaken Groep - twee handige overzichten van wettelijk verplichte registraties in de langdurende zorg; één voor de gehandicaptenzorg en één voor de intramurale ouderenzorg. Het doel: het scheiden van de feiten en de fabels rond registraties. 

De eerste overzichten verschenen in 2017. Omdat wetten en regels veranderen, worden de overzichten regelmatig bijgewerkt. Sinds deze week is versie 4 van de overzichten beschikbaar.

Wat is er nieuw in versie 4?

De meest in het oog springende wijziging is uiteraard de komst van de Wet zorg en dwang en het verdwijnen van de Wet Bopz. Daarnaast zijn de volgende wijzigingen opgenomen: 

 • De afbakening van de overzichten is aangepast. Zo is het pgb geschrapt. 
 • Wetswijziging Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) per 1 januari 2020 is verwerkt. 
 • Het Kwaliteitskader Overdracht van medicatiegegevens in de keten is toegevoegd. 
 • Het Afwegingskader huiselijk geweld is toegevoegd. 
 • De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg is toegevoegd. 
 • Voor het overzicht in de gehandicapten zorg is de nieuwe verzilveringsvorm deeltijdverblijf uit de Wlz toegevoegd en zijn de registraties in het kader van de Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg van juli 2020 opgenomen. 

Voor het overzicht in de ouderenzorg zijn de Gegevens Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geactualiseerd en is het Kwaliteitskader Addendum langdurige zorg thuis met Wlz-indicatie toegevoegd.

Hoe gebruikt u het overzicht?

De overzichten zijn ingedeeld in 8 overzichtelijke hoofdstukken:

 1. Het dossier
 2. Het zorgplan of ondersteuningsplan
 3. Onvrijwillige zorg
 4. Medicatie
 5. Kwaliteit en veiligheid
 6. Voedselveiligheid en hygiëne
 7. Indicatiestelling Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en (on)vrijwillige opname
 8. Informatiebeveiliging en gegevensuitwisseling

Elk hoofdstuk bestaat uit een inleiding over het onderwerp en een korte beschrijving van de bijbehorende wetten en regelgeving. Daarna beschrijven we de wettelijke verplichte registraties voor de begeleider of zorgmedewerker. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal praktijkvragen met daarbij het antwoord op de vraag 'Is het verplicht?'.

Downloads

Deel deze pagina via: