Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Breng kennis integrale zorg bij elkaar’

Gepubliceerd op: 16-04-2024

Breng alle praktijkkennis over integrale zorg bij elkaar. Die aanbeveling doen onderzoekers van Vilans in de Kennissynthese Integrale Zorg. Zij constateren dat er wel al veel kennis beschikbaar is, maar dat die te versnipperd wordt aangeboden. Doordat integrale zorg in de praktijk een grote verscheidenheid kent, is het voor netwerken ingewikkeld te bepalen welke informatie relevant voor hen is op welk moment en welke richting zij moeten kiezen. Een landelijke vindplaats voor wetenschappelijke en praktijkgericht kennis over integrale zorg helpt professionals de juiste kennis te vinden op de juiste plek en op het juiste moment.

Verscheidenheid

Integrale zorg is volop in ontwikkeling. Er is een enorme toename, en verscheidenheid, van samenwerkingsverbanden en netwerken tussen organisaties en domeinen, mede ingegeven door toenemende schaarste en het besef dat veel behoeften van burgers niet op te lossen zijn met een enkel (zorg)antwoord. Maar: het organiseren van integrale zorg is complex. Het vraagt om een andere manier van kijken naar behoeften van mensen, van denken over ons stelsel en hoe professionals zijn opgeleid. Integrale zorg behelst veel verschillende activiteiten, kent verschillende stakeholders en vindt plaats in een sterk bewegend politiek en beleidsveld.

Bronnen en vindplaatsen

De Kennissynthese Integrale Zorg laat zien welke kennis hierover al beschikbaar is en welke kennis nog ontwikkeld zou moeten worden. De publicatie geeft een overzicht van integrale zorg als inhoudelijk concept (wat verstaan we eronder, welke waarden spelen een rol en wat zijn verschijningsvormen), integrale zorg als proces (hoe wordt integrale zorg in de praktijk georganiseerd), integrale zorg in context (de omgeving waarbinnen integrale zorg wordt georganiseerd en de aandachtspunten daarbij) en welke kennis nog ontbreekt. De publicatie geeft ook een overzicht van bronnen en vindplaatsen, gecategoriseerd op type en vorm (tool, video, wetenschappelijk artikel enzovoorts).

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Vilans ontwikkelde de kennissynthese in opdracht van ZonMw, het Kennisplatform JZOJP en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De kennissynthese is één van de kennissyntheses van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Doel daarvan is de aanwezige kennis over domeinoverstijgend samenwerken samen te brengen. Het RIVM, Vilans en het Nivel zijn hiermee aan de slag gegaan. De drie kennissyntheses beogen om wetenschappelijke en praktische kennis over drie onderwerpen bij elkaar te brengen:

  1. De doelen, inrichting en (methoden van) monitoring en evaluatie van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden: uitgevoerd door het RIVM.
  2. Het organiseren van integrale gezondheidszorg op regionaal niveau (integrated care): uitgevoerd door Vilans.
  3. De bekostiging van domeinoverstijgende samenwerking: uitgevoerd door het Nivel.

Op elk terrein geven de kennissyntheses een globaal overzicht van de stand van zaken, welke kennis waar beschikbaar is en hoe die van toepassing kan zijn in de praktijk. De drie kennissyntheses zijn door de drie partijen afzonderlijk, maar in nauw overleg ontwikkeld en aangeboden aan interim secretaris-generaal Siebe Riedstra van het ministerie van VWS.

Klik hier om de kennissynthese te downloaden op dejuistezorgopdejuisteplek.nl