Naar hoofdinhoud Naar footer

7 signalen om niet-aangeboren hersenletsel te herkennen

Hoe herken je niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? De volgende 7 signalen helpen u als wijkprofessional bij het herkennen van NAH.

1. Melding van een ‘moment waarop alles anders werd’

Let op terloopse opmerkingen als ‘sinds het ongeluk is alles anders geworden’. Dit moment markeert dan een zogenoemde ‘breuk in de levenslijn’. Na die breuk kwamen er veranderingen in capaciteiten en gedrag, die allerlei gevolgen hebben gehad in het leven. Wees hier ook alert op bij kinderen.

2. Vastlopen in bekende situaties

Een belangrijk en tegelijk bekend signaal en verschijnsel is een herhalend patroon van het vastlopen in bekende, of juist nieuwe situaties. Studie, werk of het organiseren van de eigen administratie vormen opeens een probleem.

3. Geen inzicht in eigen grenzen, gebrek aan reële verwachtingen

Het (h)erkennen en bewaken van eigen grenzen en inzicht in eigen en verwachtingen en reële mogelijkheden, of juist het gebrek daaraan, kunnen signalen zijn van niet-aangeboren hersenletsel. Uitingen van weerstand, onbegrip en/of gebrek aan inlevingsvermogen (empathie) kunnen in verband worden gebracht met NAH.

4. Iets niet meer kunnen, wat iemand vroeger zonder problemen wel kon

Situaties waarin iemand herhaaldelijk onvoldoende in staat lijkt zijn leven te organiseren en verantwoordelijk te willen of kunnen nemen, kunnen verband hebben met NAH. Het langdurig (on)bewust negeren, ontkennen of vermijden van het uitvoeren van taken kunnen signalen zijn van overbelasting van de persoon met NAH.

5. Veranderingen in de zintuigen

Horen, zien, ruiken, voelen: alle functies worden door de hersenen geregisseerd. NAH gaat vaak gepaard met veranderingen in zintuigelijke waarnemingen.

6. Passief, ongeïnteresseerd, gemakzuchtig of depressief

Door de omgeving kunnen gedragingen ten onterechte worden vertaald als uitingen van passiviteit, desinteresse, gemakzucht, of een depressie. Depressie en NAH kunnen hand in hand gaan. Een depressie kan juist ontstaan, of sterk beïnvloed worden door (de gevolgen van) NAH.

7. Overspannen mantelzorger, ontwrichte gezinssituatie, huiselijk geweld of kindermishandeling

Karakterveranderingen, extreme vermoeidheid en veranderende capaciteiten kunnen grote gevolgen hebben voor de relaties van getroffenen met zijn of haar naasten. De partner en kinderen kunnen steeds meer overbelast raken, de prikkels in huis kunnen voor een getroffene boosheid of zelfs geweld oproepen. Huiselijk geweld kan vele oorzaken hebben, echter soms is het een noodkreet voor hulp. De onmacht om met het letsel om te gaan slaat om in frustratie.

Situaties kunnen ontstaan, waarbij ruzies uit de hand lopen. Kindermishandeling of verwaarlozing kan voortkomen uit pedagogisch onvermogen bij de ouder(s), maar kan ook te maken hebben met het hersenletsel, gedragsverandering, structurele overbelasting en overprikkeling. De eerste prioriteit ligt natuurlijk bij de bescherming van de kinderen. Het is daarnaast belangrijk om bij situaties van huiselijk geweld bewust te letten op signalen die duiden op NAH. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling biedt houvast bij hoe te handelen in gezinssituaties waarin geweld voorkomt.

Meer informatie over niet-aangeboren hersenletsel

Deel deze pagina via: